โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปลาดุก  ก่อตั้งเมื่อวันที่  13  กันยายน  2478  โดยนายทองดี  แสงชาติ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านยางลุ่ม  โดยนำคณะครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านซ่อมแซมกุฏิหลังเก่าในวัดโพธิ์ทอง  ใช้เป็นสถานศึกษาชั่วคราวและเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านยางลุ่ม ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยถูกต้องเมื่อ

วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2484  โดยให้ชื่อใหม่ว่า 
โรงเรียนบ้านปลาดุก

          ปี พ.ศ. 2491  นายคำมี  ขันอาสา  ครูใหญ่ได้ร่วมมือกับชาวบ้านย้ายโรงเรียนจากวัดโพธิ์ทองมาปลูกสร้างใหม่ในที่ดินบริจาค จากประชาชนติดกับถนนอุบล-ตระการ เนื้อที่จำนวน 9 ไร่  3งานตั้งอยู่หมู่ที่  16  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

          ปี พ.ศ. 2508  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก  3  ห้องเรียน  งบประมาณ 400,000 บาท  ต่อมาได้รับอนุมัติให้รื้อถอนเนื่องจากสภาพทรุดโทรม

          ปี พ.ศ. 2516  ได้รับความอนุเคราะห์วัสดุจากหน่วยปฏิบัติการพลเรือนอเมริกัน(ซีวิคแอคชั่น)สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก   โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนการช่างอุบลราชธานีและชาวบ้านช่วยในการปลูกสร้าง  ต่อมาได้รับอนุมัติให้รื้อถอนเนื่องจากสภาพทรุดโทรม

          ปี พ.ศ. 2524  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป  1 ซ ขนาด  3  ห้องเรียน  ห้องพักครู 1ห้อง  งบประมาณ  170,000  บาท  ต่อมาได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน  ห้องพักครู  1  ห้อง  งบประมาณ  100,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนงบประมาณ  887,000 บาท  ต่อมาในปี 2534 ได้ต่อเติมชั้นล่างจำนวน  4  ห้องเรียนงบประมาณ 240,000  บาท 

          ปี พ.ศ. 2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/29  งบประมาณ 900,000 บาท 

          ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  จำนวน  1 หลัง 8 ที่ งบประมาณ 100,000   บาท แบบสปช. 601

          ปี พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำแบบ สปช. 601  จำนวน 1 หลัง  2 ที่  งบประมาณ 20,000   บาท

          ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา

          ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลราคา 110,000    บาท

          ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29  จำนวน      1 หลัง  4  ห้องเรียนงบประมาณ   1,697,000  บาท

          ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 10.000  บาท  สร้างห้องเก็บพัสดุ 

          ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบพิเศษสำหรับเด็กพิการ    จำนวน 1 หลัง   3 ที่งบประมาณ 250,000  บาท 

          ปี พ.ศ. 2547   ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตจำนวน240ตารางเมตรงบประมาณ88,920 บาท

          ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 ที่  ราคา 100,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29๙ จำนวน 1  หลัง 5 ห้องเรียนงบประมาณ  1,772,368  บาท

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  จำนวน 9 คน  มีดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายคำมี  ขันอาสา

ครูใหญ่

2491-2506

2

นายลี  บุตรวงค์

ครูใหญ่

2506-2512

3

นายทรงศักดิ์   ฉวีรักษ์

อาจารย์ใหญ่

2512-2527

4

นายภิญโญ  ประชุมแดง

อาจารย์ใหญ่

2527-2530

5

นายวิชาญ  เหนี่ยวพันธ์

อาจารย์ใหญ่

2530-2535

6

นายเสถียร   เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2535-2549

7

นายกรศิริ  มิ่งไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2549-2552

8

นายบุญเรือง  ทองสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2552-2559

9

นายอวยชัย  สุทธัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2559-ปัจจุบัน

 

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่  16   ถนนอุบล-ตระการ   ตำบลไร่น้อย   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

มีเขตบริการ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่   3  ตำบลไร่น้อย

 2. หมู่ที่ 14  ตำบลไร่น้อย 

3. หมู่ที่ 16  ตำบลไร่น้อย

  4. หมู่ที่ 19  ตำบลไร่น้อย  

ขนาดพื้นที่

  พื้นที่     9    ไร่   3    งาน    

สภาพชุมชน

            โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1   ระยะทาง   12   ก.ม.   ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  12  ก.ม.   สภาพชุมชนเป็นลักษณะชุมชนเดิมและมีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น   ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน   รองลงมาคือทำนา