โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปลาดุก จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถที่เป็นสากล มีวินัย รักความเป็นไทย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต”