โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ (Mission ) 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนก้าวทันโลกเทคโนโลยี เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์