โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

รวีวรรณ ทองเหลือง
ครู คศ.3

สมใจ คงนิล
ครู คศ.3