โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอวยชัย สุทธัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :