โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิวภรณ์ มากดี
ครู คศ.3

วัชรินทร์ เครือวัลย์
ครู คศ.3