โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชมศิลป์ นพรัตน์
ครู คศ.2

กรุงธน ศิริอ่อน
ครู คศ.3