โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญลดา ทองพุ่ม
ครู คศ.3

บุญยืน สาคร
ครู คศ.3

สมสนิท ชาวตะโปน
ครู คศ.3