โรงเรียนบ้านปลาดุก
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก   ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045435301
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกฤษณา บุญกอ
ครู คศ.3

กฤตติยา สิ่วไธสง
ครู คศ.3